FDA-godkännande för carfilzomib

Märke (s): Kyprolis ™

Fullständiga förskrivningsinformationen är tillgängliga, inklusive klinisk information prövning, säkerhet, dosering, läkemedelsinteraktioner och kontraindikationer.

Den 20 juli 2012, Food and Drug Administration (FDA) beviljade accelererad godkännande carfilzomib injektion (Kyprolis ™, tillverkad av Onyx Pharmaceuticals), för behandling av patienter med multipelt myelom som har fått minst två tidigare behandlingar, inklusive bortezomib och ett immunmodulerande medel, och har visat sjukdomsprogression eller inom 60 dagar efter slutförandet av den sista behandlingen.

Godkännandet baserades på resultaten av en enarmad, multi klinisk studie inskrivning 266 patienter med recidiverande multipelt myelom som hade fått minst två tidigare behandlingar, inklusive bortezomib och ett immunmodulerande medel (talidomid eller lenalidomid). Carfilzomib administrerades intravenöst under 2 till 10 minuter på 2 dagar i följd varje vecka i 3 veckor, följt av en 12-dagars viloperiod (28 dagars behandlingscykel). Behandlingen fortsatte tills sjukdomsprogression, oacceptabel toxicitet, eller slutförandet av en högst 12 cykler. Patienterna fick 20 mg / m 2 vid varje dos i cykel 1 och 27 mg / m 2 i efterföljande cykler.

För att minska idence och svårighetsgraden av infusionsreaktioner i samband med carfilzomib administration, dexametason (4 mg peroralt eller intravenöst) gavs före alla carfilzomib doser under den första cykeln och före alla carfilzomib doser under den första dosen trappas (27 mg / m 2) cykel. Dexametason återinföras om dessa symptom återkom under efterföljande cykler.

Det primära effektmåttet var responsfrekvens (ORR), bestäms av oberoende granskningskommittén bedömning med hjälp av International Myelom arbetsgruppen kriterier. ORR var 22,9 procent (95 procent CI: 18,0, 28,5), bestående av ett fullständigt svar, 13 mycket bra partiella svar, och 47 partiella svar. Median svar tiden var 7,8 månader (95 procent CI: 5,6, 9,2).

Säkerhetsdata utvärderades för 526 patienter med refraktär multipelt myelom som fick carfilzomib som monoterapi. Patienterna fick en median på 4 behandlingscykler med en median kumulativ carfilzomib dos av 993,4 mg. De vanligaste biverkningarna (idence av 30 procent eller mer) som observerats i kliniska studier av patienter med multipelt myelom var trötthet, anemi, illamående, trombocytopeni, dyspné, diarré och feber. Allvarliga biverkningar har rapporterats i 45 procent av patienterna. De vanligaste allvarliga biverkningarna var lunginflammation, akut njursvikt, feber, och hjärtsvikt. Trettio sju av de 526 patienter (7 procent) avled under studierna. De vanligaste dödsorsakerna, andra än underliggande sjukdom, var hjärt (5 patienter), slut organsvikt (4 patienter) och infektion (4 patienter).

Som ett villkor för accelererad godkännande, kommer Onyx lämna fullständig analys av en pågående randomiserad fas 3 studie som jämför lenalidomid plus lågdos dexametason till lenalidomid plus lågdos dexametason plus carfilzomib. Det primära effektmåttet i denna studie är progressionsfri överlevnad, med rekrytering av patienter med recidiv eller refraktär multipelt myelom efter 1-3 tidigare behandlingar.

Carfilzomib bör administreras intravenöst under 2 till 10 minuter, på två på varandra följande dagar varje vecka (för 3 veckor (dag 1, 2, 8, 9, 15 och 16), följt av en 12 dagars viloperiod (dygn 17 till 28). rekommenderade cykel en dos är 20 mg / m 2 / dag, och, om tolereras, är den rekommenderade dosen för den andra och efterföljande cykler 27 mg / m 2 / dag.

Denna sammanfattning tillhandahölls av Richard Pazdur, M.D., chef för FDA: s avdelningen för onkologi Drug Products.

FDA är fördelningen av US Department of Health and Human Services uppgift att säkerställa säkerheten och effektiviteten av nya läkemedel och andra produkter. (Se “Lär hur läkemedel och enheter få godkänt.”) FDA: s uppdrag är att främja och skydda folkhälsan genom att hjälpa säkra och effektiva produkter att nå marknaden i rätt tid, och övervakning av produkter för fortsatt säkerhet efter att de är i bruk .